Over NILG

"Het uitgangspunt hier is dat de deelnemer centraal staat"

Missie

Het Nederlands Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn, en last but not least, bij de burger zelf.

Strategie

De strategie van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is drieledig:

 • We ontwikkelen innovaties die passen in een gepersonaliseerde systeembenadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl
 • We werken aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid
 • We ontwikkelen onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.

Ontstaan

Het NILG is gestart als een strategische samenwerking tussen LUMC en TNO in januari 2017, door het ondertekenen van een intentieverklaring door beider directies, als vervolg op een intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen van beide instituten. Het is de uitdrukkelijke strategie van het NILG om volledig niet-exclusief te handelen en actief samenwerkingen aan te gaan met alle partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier zal zich een “coalition of the willing” vormen die samen de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Landelijk samenwerken

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde wil graag een zo breed mogelijke coalitie in Nederland vormen van partijen die willen en kunnen helpen om de missie te realiseren. In innovatieprojecten komt ook publiek-private samenwerking tot stand. Klik hier voor meer informatie.

Samen gezond community

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde werkt samen met instellingen en organisaties die leefstijlgeneeskunde in de praktijk brengen met leefstijlprogramma`s. Deze programma`s hebben doorgaans twee zaken gemeen: een intensieve start waarna de deelnemers geleidelijk meer zelfstandig verder gaan, en leefstijladvies op grond van persoonlijke gezondheidsdata. Het NILG bouwt de adviessystemen voor deze leefstijlprogramma`s, samen met de professionele datastromen vanuit de gezondheidszorg en het dagelijkse leven, dataopslag, interfacing (apps), diagnostiek, kennissystemen, enz. Het uitgangspunt hier is dat de deelnemer centraal staat. Dit is logisch want hij/zij zal alle zeilen bij moeten zetten op een eigen, persoonlijke manier, in eigen omgeving en met eigen middelen.

In dit alles wordt een nieuwe manier van volledige integratie van gezondheidszorg, onderzoek en valorisatie geïntroduceerd,  de “Samen gezond community”, gebaseerd op de waarde van persoonlijke gezondheidsdata.

Dit zijn de karakteristieken van de samen gezond community:

 • Iedere deelnemer aan een leefstijlprogramma kan lid worden van de samen gezond community. Dit betekent dat de betreffende persoonlijke gezondheidsdata door de samen gezond community worden beheerd. Dit betekent ook automatisch het mede-eigenaarschap door de deelnemer van de samen gezond community en de daarbij behorende gezondheidsdata (in de wettelijke zin). Dit komt omdat de community een onderdeel is van de “Holland Health Data Cooperatie”, de meest democratische vorm van valorisatie.
 • De samen gezond community wordt dus een groeiend cohort van deelnemers/data-eigenaren dat maximaal kan inzetten op toegang tot state-of-the-art leefstijlgeneeskunde, omdat de gezamenlijke gezondheidsdata gevaloriseerd kan worden in de verdere ontwikkeling van adviessystemen, interventies, diagnostiek,
 • De samen gezond community kan “nested intervention” studies uitvoeren, met het uitgangspunt dat alle deelnemers hier gezondheidswinst bij behalen. Op deze manier integreren onderzoek en gezondheidszorg omdat de waarde van het onderzoek naar de deelnemer terugvloeit door betere methodes, Apps, voedingsadviezen, enz.
 • Als alles volgens plan gaat, zal de samen gezond community ook een economische speler worden, die kortingen of speciale services kan bedingen bij leveranciers in leefstijl. De samen gezond community kan dus onderhandelingspartner worden in het verkrijgen van services van de nieuwe gezondheidseconomie (persoonlijke voeding, coaching, fitness, enz.).
 • Een gemeenschap waarin we streven naar de beste advisering op alle aspecten van leefstijl, op grond van uw persoonlijke gezondheidsdata en doelen.
 • De samen gezond community biedt de mogelijkheid om samen met gelijkgestemden op te trekken en zo het ‘community” aspect te optimaliseren.
 • De op FAIR standaarden gebaseerde data-infrastructuur en -pipelining van de samen gezond community is een aantrekkelijke basis voor samenwerking met leefstijlgeneeskunden aanbieders. Hoewel het er op lijkt dat persoonlijke data tegenwoordig nergens echt veilig is, werkt het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde volgens de maximale data privacy en security protocollen, en worden uw data veilig opgeslagen op de systemen van het LUMC
 • Deelname /eigenaarschap gebeurt door het akkoord verklaren met het “informed consent”
HEEFT U VRAGEN OVER PARTNERSCHAP OF WILT U MEER WETEN OVER Leefstijlgeneeskunde?

Meest recente berichten